Станіслав: віртуальний Івано-Франківськ

stanislaw.in.ua 

Це, пев­но, найбіль­ший про­ект студії — суціль­ний вірту­аль­ний тур Івано-Франківсь­ком. Про­ект містить по­над 270 па­норам, котрі пов’язані між со­бою точ­ка­ми пе­рехо­ду із кад­ру в кадр. Всі зоб­ра­жен­ня ма­ють істо­рич­но-краєзнав­чу довідку (а їх вже більше60-ти). На­род­же­ний у 2008 році як тес­то­вий ре­сурс для п’яти па­норам, сайт пе­рет­во­рив­ся на візу­аль­ний пор­тал.

Ко­жен ба­жа­ючий може от­ри­мати код встав­ки па­норам для сво­го ре­сур­су — при­ват­но­го бло­гу чи сай­ту. Ро­боти три­ва­ють…

Готель «Красна садиба»

krasnasadyba.if.ua

Сайт для од­но­го із най­пер­ших ко­мерційних го­телів пост­ра­дянсь­кої Яремчі. Для клієнта було відзня­то всі но­мери, кафе та ко­либу (ра­зом із зраз­ка­ми ти­пових страв). Вірту­аль­ний тур із 40 сфе­рич­них па­норам дає мож­ливість відчу­ти за­тишок кож­но­го но­меру. Для всіх об’єктів та пос­луг зак­ла­ду на­писа­но суп­ровідні текс­ти українсь­кою, росій­ською та англій­ською мо­вами.

Від за­мов­лення сай­ту у лис­то­паді 2010 року до за­пус­ку у січні 2011 ми­нуло ли­шень півто­ра місяці.

Готель «Велика ведмедиця»

vedmedycya.com.ua 

Для сай­ту го­телю «Ве­лика вед­ме­диця» було ви­кона­нано декілька фо­тосесій інтер’єру та екс­тер’єру, пов­ний копірай­тинг 8 ста­тей, про­фесійний пе­рек­лад на росій­ську та англій­ську мови. Для збіль­шен­ня кіль­кості бро­нюван­ня но­мерів ре­гуляр­но ви­кону­ють­ся рек­ламні за­ходи в ме­режі інтер­нет. У 2009 році го­тель «Ве­лика вед­ме­диця» став пер­шим за­мов­ни­ком пов­ноцінно­го вірту­аль­но­го туру .

 

База відпочинку «Карпати»

baza-karpaty.com.ua 

У стислі стро­ки про­веде­но пас­порти­зацію об’єкту, на­писа­но 42 статті, зфо­тог­ра­фова­но по­над 50 приміщень (160 інтер’єрних фо­тог­рафій), відзня­то і зап­рогра­мова­но вірту­аль­ний тур із 52 сфе­рич­них па­норам (роздільча здатність кож­ної — 50 ме­гапікселів) з інте­рак­тивни­ми пла­нами чо­тирь­ох по­верхів. Весь сайт розміщено на власній сис­темі уп­равління кон­тентом, що доз­во­ляє опе­ратив­но ре­дагу­вати будь-які статті, фо­тог­рафії чи прайс-лис­ти бази.

«Коло прайм»

koloprime.com.ua 

Сайт од­но­го з найбіль­ших в Україні імпор­терів ву­лич­но­го освітлен­ня — ву­личні, пар­кові, магістральні опо­ри та світиль­ни­ки. При роз­робці сай­ту про­аналізо­вано до­кумен­тацію ви­роб­ників світло­техніки і ство­рено уніфіко­ваний ме­ханізм публікації технічних ха­рак­те­рис­тик об­ладнан­ня, що пос­та­чається ком­панією «Коло прайм».

Сайт на­пов­нюється клієнтом.

Друкарня «Отто Ганс»

otto-gans.com.ua 

Сайт дру­карні ши­роко­фор­матно­го дру­ку «Отто Ганс». Ми відзня­ли дру­карсь­ку техніку та зраз­ки про­дукції, струк­ту­рува­ли пос­лу­ги дру­карні.

На жаль, за рішен­ням клієнта, деякі розділи сай­ту ли­шили­ся не за­пов­нені.

 

Готелі «Магура» та «Юлія»

magura.if.ua 

Міні-сайт об’єктів не­рухо­мості, ви­кона­ний за 2 доби. З копії про­ект­ної до­кумен­тації ми відно­вили зовнішній вид бу­динків, ви­чис­ти­ли зоб­ра­жен­ня планів приміщень. Як виг­ля­дали ма­теріали насп­равді?

Портал «Туристична Івано-Франкіщина»

tourism.if.ua 

Одна з най­давніших робіт нашої студії. За­дача — ство­рити сайт для публікації ту­рис­тичних ма­теріалів: баз да­них ту­роб’єктів, но­вини турбізне­су, ко­рис­ну ту­рис­тичну інфор­мацію. роз­ви­ток про­ек­ту за­моро­жено.

Відеофест «Процедура 1503»

procedura.if.ua

Сайт для фес­ти­валю ама­торсь­ко­го кіно на тему прав лю­дини на за­мов­лення фон­ду «Бла­годiйна гро­мадсь­ка фун­дацiя iменi ко­роля Юрiя». Для ви­готов­лення сай­ту студія «DenFilm» оп­ра­цюва­ла відео-ма­теріали кон­курсантів і при­вела їх до єди­ного те­левізій­но­го стан­дарту.

Графічний ди­зайн фес­ти­валю: Сергій Міщен­ко

 

Аґентство нерухомості «Діл»

dil.if.ua 

Ре­дизайн та ав­то­мати­зація існу­ючо­го про­ек­ту за­мов­ни­ка. За­ново роз­робле­но чіткий поділ об’єктів не­рухо­мості по рай­онах, об’єкти закріпле­но за ме­нед­же­рами. Існу­ючу базу да­них клієнта вне­сено на сайт, а фо­тог­рафії лотів відре­тушо­вано до єди­ного стан­дарту якості.

Сайт на­пов­нюється клієнтом.

 

Котедж «У Марка»

u-marka.com.ua 

Дру­га версія ко­тед­жу «У Мар­ка» в Яремчі. Ми відзня­ли фо­тог­рафії для сай­ту та бук­летів, на­писа­ли та пе­рек­ла­ли текс­ти, ство­рили вірту­аль­ний тур із 3D-па­норам.

Українсько-польський туристичний портал

tourism-carpathian.com.ua 

Дру­га інкар­нація сай­ту Ради з ту­риз­му Кар­патсь­ко­го реґіону.

 

Дизайн-студія «Днесь»

dnes.com.ua 

Сайт-га­лерея кра­щих робіт ди­зайн-студії «Днесь», що спеціалізується на ди­зайні інтер’єрів.

Нами роз­робле­но ди­зайн, прог­ра­муван­ня сай­ту та оп­ра­цюван­ня ма­теріалів за­мов­ни­ка до єди­ного графічно­го стан­дарту.

Арт­Поле 360°

artpole360.org.ua

Вірту­альні світи фес­ти­валей «Арт­По­ле 2009» та «Арт­По­ле 2010». Бла­годійни про­ект, ство­рений студією після вда­лого відпо­чин­ку на фес­ти­валях.