Калібру­ван­ня моніторів

для ди­зай­нерів, фо­тог­рафів та лю­дей, що ба­жа­ють ба­чити ПРА­ВИЛЬНІ коль­ори на своїх моніто­рах

Монітор з калібратором

 

Ми ви­конуємо пов­ноцінне (прог­рамно-апа­рат­не) калібру­ван­ня моніторів (апа­рат­на гам­ма-ко­рекція та ха­рак­те­ризація віде­осис­те­ми) за до­помо­гою про­фесій­но­го ко­лори­мет­ру Gretag Macbeth Eye-One Display.

Під час про­цеду­ри, кот­ра зай­має 40–60 хви­лин, про­водить­ся апа­рат­не замірю­ван­ня коль­орів монітору та пе­реп­рогра­мовується LUT-таб­ли­ця відео-кар­ти. Дру­гим ета­пом відбу­вається тон­ке калібру­ван­ня, щоб от­ри­мати мак­си­маль­ний коль­оро­вий ох­ват, і ство­рюється профіль монітору.

Ре­комен­дується здій­сню­вати про­цеду­ру раз на 3–6 місяців, а та­кож після кож­но­го переінста­люван­ня драй­верів віде­окар­ти чи опе­раційної сис­те­ми.

 

 

Калібру­ван­ня прин­терів

Спектрофотометр X-Rite DTP-20 під час замірювань

 

Ви­конуємо калібру­ван­ня всіх типів коль­оро­вих прин­терів: стру­мене­вих, ла­зер­них, тер­мо­сублімаційних за до­помо­гою спект­ро­фото­мет­ра X-Rite DTP20 Pulse.

Про­цеду­ра три­ває від 60 хви­лин (в за­леж­ності від мо­делі прин­те­ра). В ре­зуль­таті калібру­ван­ня прин­те­ра ство­рю­ють­ся.icm профілі для кож­но­го сор­ту па­перу та ре­жиму дру­ку.