Послідовність калібрування моніторів

Монітор з колориметром Gretag Macbeth i-One display

 

От­ри­мані профілі монітору чинні в се­реднь­ому 3–6 місяців. Після ць­ого в монітора в наслідок екс­плу­атації зміню­ють­ся ха­рак­те­рис­ти­ки і от­ри­маний профіль пе­рес­тає бути ефек­тивним. Приміщен­ня, в кот­ро­му зай­ма­ють­ся про­фесійною ро­ботою з коль­ором, по­вин­но мати постійну сис­те­му освітлен­ня по стан­дарту D50 чи D65: наг­лу­хо зак­риті вікна, постійна кількість ламп од­на­кової по­туж­ності та коль­оро­вої тем­пе­рату­ри 5500 чи 6500° K.

Ціна

25 USD за один монітор. Роботи проводяться на території замовника в межах Івано-Франківська. На виїзді — за домовленістю.

 

Послідовність калібрування принтерів

Спектрофотометер X-Rite DTP-20

 

Для от­ри­ман­ня якісно­го калібру­ван­ня прин­те­ра слід:

 

От­ри­мані профілі чинні до:

Ціна

25 USD за кож­ний профіль (комбінація прин­тер-папір). Нап­риклад, якщо ви постійно дру­куєте на од­но­му прин­тері на двох сор­тах па­перу, то вам не­обхідно зро­бити 2 профілі (по од­но­му на кож­ний сорт па­перу).