Дизайн та поліграфія

Дизайн друкованої продукції

Уже по­над 20 років (з 1991) арт-студія «DenFilm» готує ви­дан­ня до дру­ку. Від візит­них кар­ток руч­ної ро­боти до ви­сокост­рук­ту­рова­них те­лефон­них довідників. Всі про­ек­ти роз­робля­ють­ся з ура­хуван­ням тех­но­логічних про­цесів кож­ної конк­рет­ної дру­карні чи ви­роб­ницт­ва.

Сайти

Дизайн, розробка, підтримка веб-сайтів

Роз­робляємо веб-сай­ти різно­манітної склад­ності «з нуля» на влас­но­му прог­рамно­му комп­лексі. Ро­боти вклю­ча­ють пов­ний цикл підго­тов­ки: пос­та­нов­ка за­дачі, про­ек­ту­ван­ня, копірай­тинг, ілюст­ру­ван­ня, прог­ра­муван­ня та підтрим­ка сай­ту в ме­режі Інтер­нет.

Віртуальні світи

Інтерактивні 3D сферичні панорами

Студія «DenFilm» пер­шою в регіоні по­чала зй­ом­ку та мас­терінг вірту­аль­них світів, ство­рених на ос­нові вірту­аль­них сфе­рич­них па­норам. На сь­огоднішній день у нашому доробку понад 2500 сферичних панорам та сотні віртуальних турів по всій Україні. А у 2016 році студія отримала сертифікацію у програмі «Google Перегляд вулиць».

 

 

Фотографія

Рекламна, предметна, репортажна та технічна фотозйомка

Тяж­ко уяви­ти веб-про­ект чи ре­клам­ний бук­лет без якісних ілюст­рацій. Фо­тог­ра­фи студії «DenFilm» ви­кону­ють будь-яку за складністю рек­ламну зй­ом­ку для поліграфії, сайтів чи медіа-про­ектів.

 

Медіа

Відео, мультимедійні диски та об’єкти

Се­ред пос­луг студії «DenFilm» — роз­робка та ство­рен­ня муль­ти­медійних творів ди­зай­ну: віде­оро­лики, до­кумен­тальні фільми, інте­рак­тивні три­вимірні об’єкти тощо.

Калібрування

Калібрування моніторів та принтерів

Для про­фесіоналів надаємо пос­лу­гу апа­рат­но­го калібру­ван­ня моніторів та прин­терів за до­помо­гою об­ладнан­ня Gretag Macbeth.