Людяні сайти

Для нас веб-сайт — це таке ж ви­дан­ня, як і звичні га­зета, жур­нал чи кни­га. Отож над кож­ним про­ек­том, кот­рий студія ро­бить «з нуля», пра­цю­ють не тільки ди­зай­нер і прог­раміст, а й жур­наліст (копірай­тер), фо­тог­раф та обов’яз­ко­во літе­ратур­ний ре­дак­тор (у край­ньому ви­пад­ку — ко­рек­тор).

Ми не же­немо­ся за кількістю ви­кона­них про­ектів — важ­ливіше зро­бити сайт лю­дяним, жи­вим. До прик­ла­ду, всі го­телі сфо­тог­ра­фова­но та­кими, яки­ми вони є, і вже чи­мало ту­ристів були приємно вра­жені чесністю інформації — що по­бачив на сторінках сай­ту, те ж саме є в дій­сності. Такі вра­жен­ня чи­мало­го кош­ту­ють, і наші клієнти вдячні за це.

 

Сайти, зроблені в студії

Індивідуальна розробка чи готовий шаблон?

Мало не кож­на веб-студія про­понує у своєму прайсі го­тові рішен­ня: «сайт-візит­ка», «веб-пор­тал» тощо. Що ж, це їхній шлях, ми ж пра­цюємо тільки індивіду­аль­но: по­годь­те­ся, що кос­тюм, зши­тий на індивіду­аль­не за­мов­лення буде кра­ще «сидіти», ніж стан­дарт­ний з кон­вей­еру.

Дру­га важ­ли­ва річ — це технічне зав­дання. Воно може бути ма­лим чи ве­ликим, але важ­ли­во уз­го­дити з клієнтом що він хоче і в яких об­ся­гах. Див­но було б по­чати будівницт­во го­телю без генп­ла­ну, чи шити кос­тюм, не зняв­ши мірку. Так само і в роз­робці сай­ту — на зустрічі з клієнтом ми уз­годжуємо по­бажан­ня за­мов­ни­ка, мож­ливість реалізації (технічну та фінан­со­ву), зреш­тою, доцільність тієї чи іншої ідеї.

Ми пра­цюємо так, щоб за­довіль­ни­ти відвіду­вачів сай­ту, а це зна­чить, що за­мов­ник от­ри­має сво­го клієнта.

Ціни

На це кла­сич­не пи­тан­ня в нас є не менш кла­сич­на відповідь — будь-які конк­ретні ціни мож­на наз­ва­ти тільки після пе­рего­ворів, коли уз­го­димо з клієнтом по­бажан­ня та об­ся­ги робіт. Наперед можемо сказати лиш одне — не буває сайтів дешевше 200 USD. Якщо вам назвали таку ціну, значить будуть додаткові, приховані виплати. Будьмо уважні.

Так ­що зустрічаємося, думаємо, що вам потрібно, уз­годжуємо план — і до ро­боти!